Breaking News
Home / เที่ยวทั่วไทย / เมืองชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2554

เมืองชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2554

งานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2554

กำหนดการจัดงาน : เดือนกรกฎาคม 2554                 

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

 

รายละเอียด

งาน ประเพณีดอกจูด กาชาดและของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2554 โดยอำเภอชะอวดกำหนดจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของราษฎร สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกร และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมายาวนาน ของชาวอำเภอชะอวด ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทางอำเภอจึงได้พยายามให้มีการส่งเสริมอาชีพราษฎรในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยได้น้อมนำแนวพระ ราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการอย่างจริงจัง ควบคู่กับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอชะอวด มีพืชน้ำชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “กระจูด” มี ลักษณะคล้ายต้นกก ชอบขึ้นตามป่าพรุ ที่น้ำท่วมขังตลอดปี ซึ่งราษฎรได้นำมาใช้ประโยชน์ในการจักสานสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ทางราชการได้ให้ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะฝีมือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ จนถึงทุกวันนี้ ทำให้มีผลิตภัณฑ์จากกระจูดของอำเภอชะอวดเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับจาก ประชาชนอย่างกว้างขวางจนสามารถเป็นสินค้าออกที่มีชื่อเสียงของอำเภอ จากวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตลุ่มน้ำปากพนัง ควรค่าแก่การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ เอาไว้ให้คงอยู่คู่เมืองชะอวดต่อไป จึงได้มีการจัดงานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตร / ผลิตภัณฑ์กระจูด

นิทรรศการ / ประกวดผลไม้และพันธุ์สัตว์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

อำเภอชะอวด โทร. +66 7538 0360

ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร. +66 7534 6515 – 6

About admin

Check Also

งานย่าโม ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ปี 2562

  เที่ยวงา ...