Breaking News
Home / งานประเพณี / การแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของการแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

        ประเพณีแข่งเรือพิมาย (ชื่อเดิม) เป็นงานประเพณีที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน มากกว่า 100 ปี เมื่อถึงฤดูกาลทอดกฐิน ชาวบ้านจะเดินทางโดยเรือเพื่อไปทอดกฐินตามวัดต่าง ๆ หลังจากทอดกฐินเสร็จแล้วต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาของตน ในระหว่างเดินทางกลับจึงได้พายเรือแข่งกัน เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน จึงถือเป็นละเล่นที่สำคัญในฤดูน้ำหลาก สร้างความสนุกสนานให้กับผู้แข่งขันและผู้สืบทอดจนกลายเป็นประเพณี โดยมีการจัดแข่งขันในช่วงออกพรรษา ฤดูกาลทอดกฐินเป็นประจำทุกปี ต่อมา อำเภอพิมายได้พัฒนาการจัดการแข่งขันโดยมีเรือจากต่างอำเภอมาร่วมแข่งขันด้วยเป็นประจำทุกปี (บรรเจิด สอพิมาย, สัมภาษณ์. 2556)        ปี พ.ศ. 2532 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร และจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการจัดงานประจำปี ภายใต้ชื่อ เทศกาลเที่ยวพิมาย โดยมีกิจกรรมแสงสีเสียง ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดแมวสีสวาด การประกวดผัดหมี่พิมาย การประกวดตำส้มตำ เป็นต้น และได้กำหนดให้มีการแข่งเรือพิมายบรรจุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลเที่ยวพิมายด้วย ปี พ.ศ. 2498 มีเรือจากต่างประเทศมาร่วมแข่งขันด้วย ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศแคนาดา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐออสเตรเลีย ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น การแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จนถึงปัจจุบัน (บรรเจิด สอ   พิมาย, สัมภาษณ์. 2556)

ความพิเศษของการแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา


        ความพิเศษของการแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย คือ เรือที่ใช้แข่งขันในประเภทท้องถิ่นเป็นเรือของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เรือมาจากคุ้มวัดคุ้มบ้าน วัดแต่ละวัดจะมีเรือประจำของตนเอง สนามแข่งเรือตรงและที่ได้รับมาตรฐาน ซึ่งได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากเชื้อพระวงศ์ทุกปี (บรรเจิด สอพิมาย, สัมภาษณ์. 2556)

ความมีชื่อเสียง


        การแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย ถือว่าเป็นการแข่งเรือที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งเรือ และถ้วยรางวัลของการแข่งเรือแต่ละประเภทเป็นถ้วยพระราชทานจากเชื้อพระวงศ์ทั้งสิ้น อาทิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (บรรเจิด สอพิมาย, สัมภาษณ์. 2556)

ความสะดวกในการเข้าถึงการแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สนามแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย ตั้งอยู่บนลำน้ำจักราช ติดกับโรงเรียนพิมายวิทยา สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารและรถสองแถวของอำเภอพิมาย นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมการแข่งเรือได้ในช่วงเทศกาลเที่ยวพิมายเท่านั้น หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย ผู้รู้เกี่ยวกับการแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมาคือ นายบรรเจิด สอพิมาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองพิมาย เบอร์โทรศัพท์ 0-4448-1692 (บรรเจิด   สอพิมาย, สัมภาษณ์. 2556)

การแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมายมีโอกาสในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้ด้วยเหตุผล 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านแหล่งท่องเที่ยว การแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมายมีความพิเศษ คือ เรือที่ใช้แข่งขันในประเภทท้องถิ่นเป็นเรือของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เรือมาจากคุ้มวัดคุ้มบ้าน  มีสนามแข่งเรือทางตรงและที่ได้รับมาตรฐาน
2. ด้านผู้รู้ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการแข่งเรือพิมายเป็นคนในชุมชน ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด จากบรรพบุรุษ อาทิ ประวัติความเป็นการ เทคนิคในการพายเรือให้เร็ว ความเชื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการพายเรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกฝีพายประจำคุ้มบ้าน เป็นต้น ซึ่งผู้รู้ดังกล่าวมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบ
3. ด้านการมีส่วนร่วมจากชุมชน ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนโดย  การส่งเรือเข้าแข่งขันในประเภทท้องถิ่นและฝีพายที่ทำการแข่งขันก็เป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ
4. ด้านการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สามารถจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ อาทิ การเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อมการพายเรือในแต่ละชุมชน การสอนการพายเรือให้กับนักท่องเที่ยว เป็นต้น (บรรเจิด สอพิมาย, สัมภาษณ์.2556)

เรือยาวจิ๋ว ใช้ฝีพายไม่เกิน 12 คน เรือยาวจิ๋วยังจำแนกได้อีกเป็น 3 ประเภทคือ

– เรือยาวจิ๋วใหญ่ ฝีพาย 12 คน
– เรือยาวจิ๋วกลาง ฝีพาย 10 คน
– เรือยาวจิ๋วเล็ก ฝีพาย  7-8 คน

About admin

Check Also

งานย่าโม ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ปี 2562

  เที่ยวงา ...